Krav til gjerde på støttemur

Krav til gjerde på støttemur

Vår støttemur er her ca 1-m høy. Når stilles det krav til gjerde på en slik støttemur ? Er det når fallhøyden er meter? Håper noen med innsyn i tekniske forskrifter kan si noe om dette.

Trinnene er laget av stein.

Vi har nylig kjøpt rekkehus i nytt byggefelt. Vil dette fortsatt kvalifisere som nivåforskjell som må sikres ved rekkverk, eller har . For støttemurer som ikke er fritatt fra søknadsplikt, må det i de fleste tilfeller være et eller flere ansvarlige foretak som gjennomfører søknadsprosessen og selve tiltaket. Byggesaksavdelingen praktiserer likevel at murer med høyde inntil meter kan fritas fra krav om ansvarsretter jf.

Det betyr at du selv kan søke . For dager siden – Skal man etablere støttemurer eller fyllinger langs grense mot nabo er dette regulert i plan- og bygningsloven. Ovenfor har vi sett at en . Balkong og terrasse mv.

Det forutsetter at endringen ikke strider mot andre bestemmelser i plan- og bygningslovverket – eksempelvis krav til dagslys og utsyn. Denne muren går da i samme nivå som hans tomt, er bare jeg som har mur kan en si. Så nå bygger han gjerde på dette her, og resultatet er at jeg vil føle meg innestengt og . Avstand mellom støttemur og ytre veikant av kommunal veg (inkludert fortau) er ikke mindre enn meter. Treterrasser på terreng 517. Støttemuren vil ikke innebære flytting av eller etablering av ny avkjørsel.

Små skille- og støttemurer 517. Store støttemurer 517. Voller og skråninger 525. Tak for biltrafikk og parkering 532. Trapper av betong og naturstein 536.

Sikring og estetikk: Det kan være nødvendig å montere sikringstiltak som gjerde eller annen innretning på topp av forstøtningsmur for å hindre fallulykker, . For å avgjøre hva som gjelder for et gjerde i det enkelte tilfellet må reglene leses i sammenheng. Etter gjerdeloven skal nabogjerder i mangel av annen avtale settes i grenselinjen, ikke lenger inn på nabogrunnen enn på egen grunn, og ikke lenger inn enn m. Byggforskserien viser hva sikkerhetskravene i TEKbetyr for utformingen av rekkverk. Anvisningen er nå oppdatert, med blant annet en presisering av krav til . Veiskjæring hvor en forholdsvis stor høydeforskjell mellom vei og tilstøtende terreng tas opp ved en støttemur i naturstein kombinert med bevokst skråning og støyskjerm på toppen.

Foto: SINTEF Byggforsk. Denne anvisningen behandler støttemurer med hovedvekt på større typer (med høyde over ca. m) , som må . Det avhenger av størrelse og plassering om støttemur (forstøtningsmur), levegg og gjerde kan bygges uten søknad eller ikke. Med støttemur mener vi konstruksjon i forbindelse med sikring eller opparbeidelse av terreng. Den kan være i forskjellig type. Ved skråning, stup eller støttemur kan figur 2. Kriterier for valg av styrkeklasse.

Rekkverksnormalens krav. Når særlige hensyn gjør det nødvendig kan regionvegkontoret for riks- og fylkesveger stille spesielle krav til gjerde , f. Naboen har fylt på med masser på sin eiendom, slik at det dannes en bratt skråning ned mot gjerde i tomtegrensen. Verken lov eller forskrift synes å oppstille bestemte krav med tanke på helningsgrad.

Hvis det er snakk om å tillate mur i nabogrense, bør det avklares hvem som har vedlikeholdsplikt. Krav til minimumshøyde for rekkverk i trapper og ramper er forskjellig fra krav til minimumshøyde for rekkverk på balkonger og tribuner. Hensikten med krav til høyere rekkverk på balkong og tribune er sikkerhet og trygghetsfølelse. Kravene til høyde på disse rekkverkene er harmonisert med høydeangivelse .