Hvilke stoffer dannes i en hydrogen brenselcelle

Hvilke stoffer dannes i en hydrogen brenselcelle

En brenselcelle som bruker hydrogen som drivstoff og oksygen som oksidasjonsmiddel, kalles for en hydrogencelle. Det dannes også vann (H2O). Realfag › Kjemi › Fysikalsk kjemi Bufret Lignende 24. Brensel ( hydrogen ) pumpes inn mot den ene elektroden og.

Et brennbar stoff ledes inn og reagerer med oksygen under dannelse av . I de fleste brenselcellene som benyttes i dag er hydrogen drivstoffet, men.

Hva skjer når et stoff brenner. Dannelse av gallesten. De blir gjerne inndelt etter hvordan de er oppbygget, og etter hvilke driftstemperaturer de opererer på.

Fagstoff: Man skiller vanligvis mellom ulike brenselceller ut fra membranens oppbygging, brenselcellens. Hydrogenbindinger – en spesiell tiltrekningstype. Bufret Lignende Det betyr at hydrogen ikke er en direkte energikilde, slik som sollys og vindenergi , men at det. Ved elektrolyse av vann vil stoffet kaliumhydroksid bli tilført vannet slik at det blir basisk.

Da vil det bli dannet positive og negative ioner som trekkes mot hver sin elektrode.

For å få høyere spenning kobler man derfor flere brenselceller sammen i serie i en såkalt brenselcellestack. Siden det dannes vann under drift av brenselcellen kan minusgrader . Forbrenning defineres som når et stoff reagerer med oksygen. Men brenselcelle er mye dyrere enn batterier og er ikke like velprøvd som batteri. I hydrogenbrenselcellen reagerer hydrogen – og oksygengass, og det blir dannet vann.

Vennligst gi oss en veldig kort beskrivelse av hvilket pensum . Nye brenselcellebiler bruker i underkant av 1gram hydrogen på mila;. Alt etter hvilken kilde til hydrogen man benytter, kreves det ulike . Den produserer elektrisk energi på samme måte som et batteri, men stoffene som reagerer,. Metallhydrid er kjemiske forbindelser som dannes når hydrogengass reagerer med et metall. Brenselceller er høyaktuelle energikilder for bruk til bl.

Hvilke følger vil det få for samfunnet ? Rundt atomkjernen til oksygenet går elektroner. Vi starter med de samme stoffene som ved forbrenninga. Forfatter: Ingunn Gjermundnes. Elektrodene består av porøst karbon med et tynt lag platina inn mot membranen. Fra elektrolyse av vann til brenselcellen.

Noter hvilke ledning som er koblet til hvilken pol.

Forsøk 3: Det blir dannet syre og base under elektrolysen. I en reduksjon får et stoff tilført elektroner fra et annet stoff. I sluttbrukleddet brukes hydrogen som føde i brenselceller , der energien i drivstoffet effektivt. Wh elektrisk strøm for å lage en kg hydrogengass. En mellomstor bil med brenselcelle kan kjøre mil på dette hydrogenet, dvs.

I et batteri vil to stoffer , som har ulik plassering i spenningsrekka, føre til at det ene. I brenselceller med hydrogen som brennstoff derimot, blir det dannet vann. Noen grunnstoffer er gasser ved vanlig temperatur: hydrogen , oksygen. Avhengig av ved hvilken temperatur dampen har når den kommer inn på .